Algemeen nut beoogende instelling


Algemeen nut beogende instelling

 1. ANBI Gegevens

De Stichting Gemeentehuis Gramsbergen is ingeschreven onder nummer 82920753 in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel.

RSIN-nummer: 8626.55.250

Postadres: De Esch 1s, 7783CG Gramsbergen

Bezoekadres: idem

Doelstelling volgens statuten

De stichting heeft ten doel:

 1. Het behoud en beheer van het voormalig Gemeentehuis Gramsbergen als deel van het gemeentelijk erfgoed, met het oog op de sociaal maatschappelijke functie van het gebouw, waarbij wordt gestreefd naar een zo goed mogelijke beperking van de ecologische voetafdruk.
 2. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.

In hoofdlijnen van het beleidsplan:

Het werk dat de instelling doet: 

De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door:

 • het karakteristieke gemeentehuis Gramsbergen toekomstbestendig te maken en te exploiteren voor een duurzame combinatie van wonen, werken, creëren en recreëren;
 • het realiseren en exploiteren van appartementen, kantoorruimte, flexplekken, vergaderruimte en ruimtes voor opslag, culturele evenementen en trouwen.

De manier waarop de instelling geld werft:

 • Door subsidies van overheidsinstellingen; 
 • Door verhuur van ruimtes;
 • Door giften van bedrijven, organisaties en individuen die het werk van de stichting een warm hart toe dragen. 

Het beheer en besteding van het vermogen van de instelling:

 • De stichting heeft geen winstoogmerk. 
 • Gelden worden besteed conform de doelstellingen. 
 • Bij liquidatie komt een batig saldo ten goede aan een ANBI instelling met een soortgelijk doel.

Bestuur en beloningsbeleid

Het bestuur

 • Voorzitter: Rudi Reinders
 • Secretaris: Brigitte Kampherbeek
 • Penningmeester: Fabio Reinders

Beloningsbeleid bestuur

De bestuursleden van Stichting Gemeentehuis Gramsbergen ontvangen geen beloning voor hun bestuurswerkzaamheden. 

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten

De actuele uitgeoefende en geplande activiteiten zijn terug te vinden op deze website:

https://www.gemeentehuisgramsbergen.nl

Financiële verantwoording

Prognose jaren 2023 – 2025

Balans ​31-12-21        ​31-12-22

Activa

1. Vaste activa ​ 0,00 ​7.282,00

2. Vorderingen ​ 0,00 ​ 0,00

3. Liquide middelen ​ 0,00 ​​ 0,00

Totaal activa ​ 0,00 ​ 7.282,00

Passiva

4. Eigen vermogen ​ - 2.647,00 ​- 322,00

5. Kortlopende schulden ​ 2.647,00 ​ 7.604,00

Totaal passiva ​ 0,00 ​ 7.282,00


Staat van Baten en lasten 2021 – 2022

         

Baten  2021          2022

1. Opbrengsten ​ 0,00 ​ 2.448,00

Lasten

3. Kosten beheer en administratie ​ 3.647,00 ​ 123,00

Resultaat (baten – lasten) - ​3.647,00 ​2.325,00